මුස්ලිම් සංස්කෘතික සංකීර්ණ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

මුස්ලිම් ආගම්ක හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීමේ කටයුත්තද අති ගරු ජනාධිපතිතුමාණන්ගේ සුරතින්ම එදින සිදුවේ.

මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නව ගොඩනැගිල්ල වන මුස්ලිම් සංස්කෘතික සංකීර්ණය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිඳුන්ගේ සුරතින් 2017 වර්ෂයේ ජනවාරි 17 වැනි දින ප.ව. 4.00 ට විවෘත වේ.