ජාතික හා අන්තර්ජාතික අල් කුර්ආන් තරඟ සඳහා අයදුම්පත – 2019

2019 වසරේ පැවත්වීමට නියමිත ජාතික හා අන්තර්ජාතික අල් කුර්ආන් තරඟ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. 

උපදෙස් සහ අයදුම්පත පහත දැක්වේ:

උපදෙස්: බාගත කරන්න

ආදර්ශ අයදුම් පත්රය: බාගත කරන්න