නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • මූලික ඉස්ලාමිය ඉගෙනුම් සඳහා වන ජාතික සහතික පත්‍ර විභාගය – 2017 ප්‍රතිඵල

  2017 වසරයේ මූලික ඉස්ලාමිය ඉගෙනුම් සඳහා වන ජාතික සහතික පත්‍ර විභාගයේ (අල්-කුර්ආන් මද්රසා විභාගය)  ප්‍රතිඵල

  More
 • NATIONAL MEELAD COMPETITION RESULTS – 2018

  NATIONAL MEELAD COMPETITION - 2018 FINAL RESULTS

  More
 • මූලික ඉස්ලාමිය ඉගෙනුම් සඳහා වන ජාතික සහතික පත්‍ර විභාගය – 2018

  මෙම විභාගය මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ  මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වනු ලැබේ. අයදුම්පත්‍රය 

  More
 • ජාතික මීලාද් නබි තරගය – 2018

  ජාතික මීලාද් නබි තරගය ඔක්තේබර් මාස 06 සහ 07  වැනි දින පවත්වනු ලැබේ. තරගය පිළිබඳ විස්තර  

  More
 • මුස්ලිම් සංස්කෘතික සංකීර්ණ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

  මුස්ලිම් ආගම්ක හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීමේ කටයුත්තද අති ගරු ජනාධිපතිතුමාණන්ගේ සුරතින්ම එදින සිදුවේ. මුස්ලිම්...

  More