නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • Allowing Congregational Prayers at the Mosques

  Allowing Congregational Prayers at the Mosques 02.07.2020

  More
 • ஹஜ் பயணத்தினை உறுதிப்படுத்துவதற்காக திணைக்களத்தில் வைப்புச் செய்த தொகையை மீளளித்தல்

  More
 • WAKFS BOARD DIRECTIVES IN RELATION TO REOPENING MOSQUES

  MRCA/A/06/COVID/19 2020.06.13 AMENDMENT - II WAKFS BOARD DIRECTIVES IN RELATION TO REOPENING MOSQUES The directives of Wakfs Board of S...

  More
 • 2020 කලාපූෂන රාජ්‍ය සම්මානය සඳහා අයදුම්පත

  Applications are called by the Department of Muslim Religious and Cultural Affairs for Kalapooshana State Award from Muslim Artists who complete 60...

  More
 • Wakf Board Directives on Congregational Prayers

  Departm...

  More
 • COVID 19: DIRECTIVES OF WAKFS BOARD OF SRI LANKA ON REOPENING THE MOSQUES

  13.06.2020 To all Trustees of Mosques Amendments :02 COVID 19: DIRECTIVES OF WAKFS BOARD OF SRI LANKA ON REOPENI...

  More
 • AMENDMENTS 01 – WAKFS BOARD DIRECTIVES ON REOPENING MOSQUES

  AMENDMENTS 01 WAKFS BOARD DIRECTIVES ON REOPENING MOSQUES In keeping with the government decision to permit all places of worsh...

  More
 • REOPENING OF MOSQUES

  27.05.2020 REOPENING OF MOSQUES The Wakfs Board of Sri Lanka is in contact with the Authorities exploring the possibilities of reopening...

  More
 • FINAL REPORT OF INDEPENDENT PANEL OF INQUIRY INTO HAJJ COMPLAINTS 2019

  Final report of the Independent Panel of Inquiry into Hajj Complaints  2019.

  More
 • REGISTERED MUSLIM MOSQUES, ARABIC COLLEGES, QUR’AN DHAHAM SCHOOLS, AHADHIYA (SUNDAY) DHAHAM SCHOOL AND RELIGIOUS INSTITUTES

  1. DETAILS OF REGISTERED MOSQUES IN SRI LANKA

  More