නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • මීලාදුන් නබි උත්සවය-19.10.2021

  More
 • ඇතුළත් වීමේ සහ නේවාසික වීසා සඳහා නිර්දේශ කිරීම

  More
 • සංකල්ප පත්‍රය – ඉමාම් ප්‍රමිතිකරණය සහ සංවර්ධන රාමුව (ISDF)

  සංකල්ප පත්‍රය - ඉමාම් ප්‍රමිතිකරණය සහ සංවර්ධන රාමුව (ISDF)

  More
 • අරාබි විද්‍යාල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා වේගවත් වැඩසටහනක්

  අරාබි විද්‍යාල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා වේගවත් වැඩසටහනක්  

  More
 • ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් පල්ලි සමානුපාතික විශ්ලේෂණය

  ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් පල්ලි

  More
 • SLAUGHTERING OF QURBANI ANIMALS

  To all trustees of Mosques SLAUGHTERING OF QURBANI ANIMALS Reference is made to the Circular No. MRCA/A/06/COVID 19 dated 13.07.2021 issued u...

  More
 • කොවිඩ්-19 නිසා පල්ලිවල ආගමික කටයුතු සීමාකිරීම

  21.06.2021 සියලුම පල්ලි භාරකරුවන්ට කොවිඩ්-19 නිසා ආගමික කටයුතු සීමා කිරීම් සියලුම පූජනීය ස්ථාන වසා තැබීම සඳහා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින...

  More
 • 2021 වර්ෂය සදහා රට ඉදි බෙදා හැරීම

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව සහ මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන ලද ඒකාබද්ධ විශේෂ නිවේදනය

  2021.06.04 අධ්‍යාත්මික මාර්ගෝපදේශ: සර්වබලධාරී අල්ලාහ්ගේ ප්‍රේමය, කරුණාව හා ...

  More
 • කොවිඩ්-19 ව්‍යසනකාරි තත්වය නිසා බලපෑමට ලක්වූ පවුල්වලට රු. 5000/- දීමනාවක් ගෙවීම

  චක්‍රලේඛය

  More