නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • National Meelad-Un-Nabi Celebration 2017

  More
 • National Meelad Competition Winners – 2017

  More
 • විසා අනුමැතිය ලබාදීමේ ක්රියා පිළිවෙත සම්බන්ධ සාකච්ඡාව

  ආගමික හේතූන් මත පැමිණෙන විදෙස් සංචාරකයින්ට විසා අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ නවතම ක්‍රියා පිළිවෙත හඳුන්වා දීමක් ලෙස 2017 ජනවාරි 19 වන දින මුස්ලිම් ආගමික කටය...

  More
 • මුස්ලිම් සංස්කෘතික සංකීර්ණ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

  මුස්ලිම් ආගම්ක හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීමේ කටයුත්තද අති ගරු ජනාධිපතිතුමාණන්ගේ සුරතින්ම එදින සිදුවේ. මුස්ලිම්...

  More