නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • පල්ලිවල කෝවිඩ් -19 සීමා කිරීම ලිහිල් කිරීම

  පල්ලිවල කෝවිඩ් -19 සීමා කිරීම ලිහිල් කිරීම

  More
 • සියලුම මුස්ලිම් පල්ලි භාරකරුවන්ට / පරිපාලකයින්ට

  සියලුම මුස්ලිම් පල්ලි භාරකරුවන්ට / පරිපාලකයින්ට Click here to read...

  More
 • අවසාන ප්‍රතිඵල : ජාතික මීලාද් තරග-2020

  අවසාන ප්‍රතිඵල : ජාතික මීලාද් තරග-2020 කිරාත් තරඟයේ අ...

  More
 • රබීඋල් අව්වල් මාසය සඳහා වූ ව්‍යාපෘතිය: විශ්වයට දයාව ලෙස මොහොමඩ් නබි (සල්) තුමාණන්

  මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙ...

  More
 • Covid 19 Emergency Response

  28.11.2020 To all Trustees /Persons in Charge and Imams of all Mosques Covid 19 Emergency Response The whole country is g...

  More
 • Collecting information about Islamic Art and Lite

  Please find the attachment below for further details; Click her...

  More
 • Fasting for the Nation

  Our Nation, its citizens and all of humanity is in a state of despair and difficulty due to Covid 19. The almighty Allah is the most gracious an...

  More
 • හදිසි නිවේදනය – මස්ජිද්වල පිළිපැදිය යුතු කොවිඩ් 19 සීමාවන් – v

  2020.11.11 සියලු මස්ජිද් භාරකරුවන් ...

  More
 • විශේෂ නිවේදනයයි: ප්‍රධාන මුස්ලිම් දේවස්ථාන/ජූම්ආ මස්ජිද්වල කොවිඩ්-19 රෝගය ව්‍යාප්තියෙන් ආරක්ෂාව පතා එකම අවස්ථාවක සිදුකෙරෙන විශේෂ “දුආ” ප්‍රාර්ථනාවල නියැලීම.

  2020.11.06

  More
 • කොවිඩ් – 19 හේතුවෙන් හදිසි අවශ්‍යතා මත මස්ජිද්වල ක්‍රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ සීමා පැනවීම් – IV

  සියලුම මස්ජිද් භාරකරුවන්/කාර්යභාර අයවළුන් වෙත, කොවිඩ් - 19 හේතුවෙන් හදිසි අවශ්‍යතා මත මස්ජිද්වල ක්‍රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ සීමා පැනවීම් - ...

  More