නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • Application for Umrah Operators for the year 2020

  Applications have been called to select the Umrah Operators for the year 2020. Application can be obtained 

  More
 • ජාතික මීලාදුන් නබි තරගය 2019

  2019 වසරේ ජාතික මීලාදුන් නබි තරග ඔක්තෝබර් මස 26 සහ 27 දිනවලදී බණ්ඩාරනායක මාවත, කොළඹ 12 යේ පිහිටි ෆාතිමා බාලිකා විදුහලේදි පැවැත්වේ

  More
 • Special Notice for the Board of Trustees of Jumma Mosques, Thakkiyas and Zawiyas

  Wakfs Board Circular WB/8391/2019 ...

  More
 • REGISTERED MUSLIM MOSQUES, ARABIC COLLEGES, QUR’AN DHAHAM SCHOOLS, AHADHIYA (SUNDAY) DHAHAM SCHOOL AND RELIGIOUS INSTITUTES

  1. DETAILS OF REGISTERED MOSQUES IN SRI LANKA

  More
 • මූලික ඉස්ලාමිය ඉගෙනුම් සඳහා වන ජාතික සහතික පත්‍ර විභාගය – 2017 ප්‍රතිඵල

  2017 වසරයේ මූලික ඉස්ලාමිය ඉගෙනුම් සඳහා වන ජාතික සහතික පත්‍ර විභාගයේ (අල්-කුර්ආන් මද්රසා විභාගය)  ප්‍රතිඵල

  More
 • NATIONAL MEELAD COMPETITION RESULTS – 2018

  NATIONAL MEELAD COMPETITION - 2018 FINAL RESULTS

  More