නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • REGISTERED MUSLIM MOSQUES, ARABIC COLLEGES, QUR’AN DHAHAM SCHOOLS, AHADHIYA (SUNDAY) DHAHAM SCHOOL AND RELIGIOUS INSTITUTES

  1. DETAILS OF REGISTERED MOSQUES IN SRI LANKA

  More
 • (English) Details of Arabic Colleges and Ahadhiya Dhaham Schools

  Summary of the Arabic Colleges' Details and Ahadhiya Dhaham Schools' Details are attached herewith.

  More
 • SAARC Research Grant Islamic Cultural Trails

  The SAARC Cultural Center in Colombo has invited for proposals from academics, scholars and researchers of the SAARC Member states for research gra...

  More
 • Applications for National Meelad Competitions – 2019

  Applications have been called for the National Meelad Competitions - 2019

  More
 • ජාතික හා අන්තර්ජාතික අල් කුර්ආන් තරඟ සඳහා අයදුම්පත – 2019

  2019 වස...

  More
 • මුස්ලිම් පුණ්යාධාර අරමුදලෙන් අරමුදල් ලබාගැනීම

  Applications are called for giving financial Assistance, as per the Section VI of Wakfs Act, for Individuals and Mosques from Muslim Charities Fund...

  More
 • මූලික ඉස්ලාමිය ඉගෙනුම් සඳහා වන ජාතික සහතික පත්‍ර විභාගය – 2017 ප්‍රතිඵල

  2017 වසරයේ මූලික ඉස්ලාමිය ඉගෙනුම් සඳහා වන ජාතික සහතික පත්‍ර විභාගයේ (අල්-කුර්ආන් මද්රසා විභාගය)  ප්‍රතිඵල

  More
 • NATIONAL MEELAD COMPETITION RESULTS – 2018

  NATIONAL MEELAD COMPETITION - 2018 FINAL RESULTS

  More
 • මූලික ඉස්ලාමිය ඉගෙනුම් සඳහා වන ජාතික සහතික පත්‍ර විභාගය – 2018

  මෙම විභාගය මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ  මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වනු ලැබේ. අයදුම්පත්‍රය 

  More