නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • මුස්ලිම් දහම් පාසල් වසා තැබීම

  දෙමළ: චක්‍රලේඛය

  More
 • (English) EMERGENCY COVID-19 RESTRICTIONS IN MOSQUES

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • සවුදි අරාබිය රජයෙන් රටඉදි පරිත්‍යාග කිරීම – 2021

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • සහජීවනය ප්‍රීතිමත් නිදහසය- මාර්ගගත කාව්‍ය

  රී ලංකාවේ 73 වන න...

  More
 • පල්ලිවල කෝවිඩ් -19 සීමා කිරීම ලිහිල් කිරීම

  පල්ලිවල කෝවිඩ් -19 සීමා කිරීම ලිහිල් කිරීම

  More
 • සියලුම මුස්ලිම් පල්ලි භාරකරුවන්ට / පරිපාලකයින්ට

  සියලුම මුස්ලිම් පල්ලි භාරකරුවන්ට / පරිපාලකයින්ට Click here to read...

  More
 • අවසාන ප්‍රතිඵල : ජාතික මීලාද් තරග-2020

  අවසාන ප්‍රතිඵල : ජාතික මීලාද් තරග-2020 කිරාත් තරඟයේ අ...

  More
 • රබීඋල් අව්වල් මාසය සඳහා වූ ව්‍යාපෘතිය: විශ්වයට දයාව ලෙස මොහොමඩ් නබි (සල්) තුමාණන්

  මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙ...

  More
 • කොව්ඩ් 19 හදිසි ප්‍රතිචාර

  28.11.2020 සිය...

  More
 • ඉස්ලාමීය කලා හා සාහිත්‍ය සංසද සහ සංගම් පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීම

  වැඩි විස්තර සඳහා ...

  More