නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • (English) Project for the Month of Rabeeul Awwal: Prophet Mohamed (Peace Be Upon Him) as Mercy to the Universe

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • Covid 19 Emergency Response

  28.11.2020 To all Trustees /Persons in Charge and Imams of all Mosques Covid 19 Emergency Response The whole country is g...

  More
 • Collecting information about Islamic Art and Lite

  Please find the attachment below for further details; Click her...

  More
 • Fasting for the Nation

  Our Nation, its citizens and all of humanity is in a state of despair and difficulty due to Covid 19. The almighty Allah is the most gracious an...

  More
 • හදිසි නිවේදනය – මස්ජිද්වල පිළිපැදිය යුතු කොවිඩ් 19 සීමාවන් – v

  2020.11.11 සියලු මස්ජිද් භාරකරුවන් ...

  More
 • විශේෂ නිවේදනයයි: ප්‍රධාන මුස්ලිම් දේවස්ථාන/ජූම්ආ මස්ජිද්වල කොවිඩ්-19 රෝගය ව්‍යාප්තියෙන් ආරක්ෂාව පතා එකම අවස්ථාවක සිදුකෙරෙන විශේෂ “දුආ” ප්‍රාර්ථනාවල නියැලීම.

  2020.11.06

  More
 • කොවිඩ් – 19 හේතුවෙන් හදිසි අවශ්‍යතා මත මස්ජිද්වල ක්‍රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ සීමා පැනවීම් – IV

  සියලුම මස්ජිද් භාරකරුවන්/කාර්යභාර අයවළුන් වෙත, කොවිඩ් - 19 හේතුවෙන් හදිසි අවශ්‍යතා මත මස්ජිද්වල ක්‍රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ සීමා පැනවීම් - ...

  More
 • හදිසි නිවේදනය – කොවිඩ් 19 හදිසි තත්වය මත මස්ජිද්වල කටයුත සීමා කිරීම 111

  2020.10.29 මස්ජිද් භාරකරුවන් / මස්ජිද් භාරව සිටින පුද්ගලයින් හදිසි නිවේදනය - කොවිඩ් 19 හදිසි තත්වය මත මස්ජිද්වල කටයුත සීමා කිරීම 111

  More
 • Covid-19 Restrictions- Reusable Caps and Musallas in Mosques

  28.10.2020 To all the Trustees/Persons in charge of Mosques The caps which have been placed in some mosques for the public use have been iden...

  More
 • ජාතික මීලාද් තරග-2020

  Circular and the Application for National Meelad Competitions-2020 are attached as follows;

  More