නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • හදිසි නිවේදනය – කොවිඩ් 19 හදිසි තත්වය මත මස්ජිද්වල කටයුත සීමා කිරීම 111

  2020.10.29 මස්ජිද් භාරකරුවන් / මස්ජිද් භාරව සිටින පුද්ගලයින් හදිසි නිවේදනය - කොවිඩ් 19 හදිසි තත්වය මත මස්ජිද්වල කටයුත සීමා කිරීම 111

  More
 • Covid-19 Restrictions- Reusable Caps and Musallas in Mosques

  28.10.2020 To all the Trustees/Persons in charge of Mosques The caps which have been placed in some mosques for the public use have been iden...

  More
 • ජාතික මීලාද් තරග-2020

  Circular and the Application for National Meelad Competitions-2020 are attached as follows;

  More
 • Meelad Celebration Video Competition-Terms and Conditions

  Meelad Celebration Video Competition-Terms and Conditions

  More
 • COVID 19 RESTRICTIONS-JUMMA PRAYERS IN KANDY

  WAKFS BOARD CIRCULAR

  More
 • නව මුස්ලිම් පල්ලියක් පිහිටුවීම/ඉදිකිරීම සහ/හෝ ලියාපදිංචි කිරීම

  නව මුස්ලිම් පල්ලියක් පිහිටුවීම/ඉදිකිරීම සහ/හෝ ලියාපදිංචි කිරීම

  More
 • To all the Trustees of Mosques in Curfew Areas

  To all the Trustees of Mosques in Curfew Areas 2020.10.09

  More
 • කොවිඩ්19 – සෞඛ්‍ය රැගුලාසි

  කොවිඩ්19 - සෞඛ්‍ය රැගුලාසි

  More
 • Relaxing Covid 19 restrictions imposed in Mosques.

  29th August 2020 To all trustees of Mosques The Wakfs Board of Sri Lanka has decided to relax the Covid 19 restrictions imposed in Mosques. ...

  More
 • AMENDMENT-II WAKFS BOARD DIRECTIVES IN RELATION TO REOPENING MOSQUES

  MRCA/A/06/COVID/19 2020.06.14 AMENDMENT - II WAKFS BOARD DIRECTIVES IN RELATION TO REOPENING MOSQUES The directives of Wakfs Board of Sri ...

  More