නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • මුස්ලිම් දේශකවරුන් සඳහා මාස දෙකක පුහුණුව 2019-2020

  More
 • ජාතික මීලාද් තරග සඳහා අයදුම්පත් – 2019

  More
 • මුස්ලිම් පුණ්යාධාර අරමුදලෙන් අරමුදල් ලබාගැනීම

  Applications are called for giving financial Assistance, as per the Section VI of Wakfs Act, for Individuals and Mosques from Muslim Charities Fund...

  More
 • මූලික ඉස්ලාමිය ඉගෙනුම් සඳහා වන ජාතික සහතික පත්‍ර විභාගය – 2017 ප්‍රතිඵල

  2017 වසරයේ මූලික ඉස්ලාමිය ඉගෙනුම් සඳහා වන ජාතික සහතික පත්‍ර විභාගයේ (අල්-කුර්ආන් මද්රසා විභාගය)  ප්‍රතිඵල

  More
 • NATIONAL MEELAD COMPETITION RESULTS – 2018

  NATIONAL MEELAD COMPETITION - 2018 FINAL RESULTS

  More
 • මූලික ඉස්ලාමිය ඉගෙනුම් සඳහා වන ජාතික සහතික පත්‍ර විභාගය – 2018

  මෙම විභාගය මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ  මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වනු ලැබේ. අයදුම්පත්‍රය 

  More