නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • පල්ලි නැවත විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන්නා වූ ශ්‍රී ලංකා වකුෆ් සභාවේ නියමයන්

  පල්ලි නැවත විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන්නා වූ ශ්‍රී ලංකා වකුෆ් සභාවේ නියමයන්

  More
 • REOPENING OF MOSQUES

  27.05.2020 REOPENING OF MOSQUES The Wakfs Board of Sri Lanka is in contact with the Authorities exploring the possibilities of reopening...

  More
 • මාධ්‍ය නිවේදනය

  MRCA/A/1/61/Covid-19​​​​​​​ 2020.05.22 මාධ්‍ය නිවේදනය 2020.05.21 වන දින මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ රාමසාන් ආධාර බෙදාදීම...

  More
 • Distribution of collective Zakath, Zakathul Fithar and Sadaqa and stopping the poor from going home to home on begging

  15.05.2020 URGENT To the Trustees of All Mosques Distribution of collective Zakath, Zakathul Fit...

  More
 • Registration of Mosque Federations

  12, May, 2020  Registration of Mosque Federations The Wakfs Board of Sri Lanka has decided to cause all entities formed...

  More
 • Fast safe while fighting Covid- 19

  25.04.2020 Dear Brothers and Sisters,

  More
 • Special Programme in Remembrance of the victims of the 21/4 Easter Sunday Bombings

  20.04.2020 To all Trustees of Mosques, Sub: All mosques to hold special programme tomorrow in remembrance of th...

  More
 • මාධ්‍ය ප්‍රකාශය

  2020.04.20

  More
 • රමළාන් 2020 ඝඳහා වූ ශ්‍රී ලංකාවේ වක්ෆ් මණ්ඩලයේ නියමයන්

  20.04.2020 සියලුම මුස්ලිම් පල්ලි පරිපාලකයින්ට අස්සලාමු අලෙයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහූ Sub : රමළාන් 2020 ඝඳහා ව...

  More
 • மஸ்ஜித் ஊழியர்களை கையேந்தவிடாதீர்கள்

  மஸ்ஜித் ஊழியர்களை கையேந்தவிடாதீர்கள் - ஏ.பீ.எம். அஷ்ரப், பணிப்பாளர், முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம் [video width="400" height="230" mp...

  More