වෙනත්

ශ්‍රී ලංකාව හා සෞදි අරාබි ගුවන් තොටුපළ අතර සියලු වන්දනාකරුවන්ට ආහාර හා බීම වර්ග සැපයීම.

හජ් මෙහෙයුම්කරුවන් විසින් වන්දනාකරුවන් හට කිරීමට ලබා දෙන සියලු ආහාර මෙම හජ් කමිටුව විසින් අධීක්ෂණය කළ යුතු වේ.

හජ් කමිටුව විසින් තානාපති කාර්යාලවල උපකාරයෙන් ප්‍රධාන වන්දනා නගර වල ( උදා, මක්කම, මදීනා) නියෝජිත කාර්යාල පිහිටුවා සහ ඒ පිළිබඳව වන්දනාකරුවන් දැනුවත් කළ යුතුය.

මෙම වන්දනා කාලය තුළ සෞදි අරාබි රාජ්‍යයේ සිට මෙම සේවාව සිදු කිරීම සඳහා ස්වේච්ඡා සේවකයන් කැඳවනු ලැබේ.

හජ් කමිටුව විසින් වෛද්‍ය දූත මෙහෙවරක් සූදානම් තළ යුතු අකර එම දූත මෙහෙවර පළමු වන්දනා කණ්ඩායම පිටත් වීමට දින 2-3කට කලින් පිටත්ව ගොස් අවසන් වන්දනා කණ්ඩායම සමග නැවත පැමිණෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික වන්දනාකරුවන් යන්න හැඟවීම සඳහා නවාතැන් ගන්නා සියලු ස්ථානවලට ශ්‍රී ලංකා ධජය රැගෙන යුතු බව තහවුරු කිරීම. (උදා: මක්කම, මදිනා, අර්ෆත්, මිනා සහ මුස්දලිෆා).

විශේෂයෙන් ප්‍රවාහන සහ මිනා හි නවාතැන් ගැනීම පිළිබඳව සම්පූර්ණ සේවාවක් ලබා දීමට  හැකි වේදැයි හජ් කමිටුව විසින් සෞදි අරාබි හජ් බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම.

ශ්‍රී ලාංකික වන්දනාකරුවන් බොහෝ පිරිසකට වෙත ඉක්මණින් ප්‍රවේශ විය හැකි ශුද්ධ වූ හරමයට, වඩාත් සමීප ස්ථානයක වෛද්‍ය මෙහෙවර ස්ථාපනය කිරීම.