ඉල්ලුම් පත්‍ර

අයිතමයන් ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
කලාභූෂණ ඉල්ලුම් පත්‍රය   බාගත කරන්න  බාගත කරන්න බාගත කරන්න
මව්ලවිවරුන්ගේ හැඳුනුම්පත්  නිකුත් කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය බාගත කරන්න  බාගත කරන්න  බාගත කරන්න
පුණ්යාධාර අරමුදලෙන් අරමුදල් ලබාගැනීමේ අයදුම්පත (පුද්ගලයින් සඳහා) බාගත කරන්න
උම්රා මෙහෙයුම්කරුවන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බාගත කරන්න
හජ් වන්දනා කරුවන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය  බාගත කරන්න  බාගත කරන්න  බාගත කරන්න
හජ් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ පත්‍රය බාගත කරන්න
ජාතික කිරාත් තරග ඉල්ලුම් පත්‍රය  2018 බාගත කරන්න
වාස වීසා නිර්දේශය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බාගත කරන්න බාගත කරන්න බාගත කරන්න
පැමිනීමේ වීසා නිර්දේශය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බාගත කරන්න  බාගත කරන්න  බාගත කරන්න
කුර්ආන් මද්රසා (දහම්) පාසල් ලියාපදිංචි ඉල්ලුම් පත්‍රය බාගත කරන්න
ඉරිදා දහම් පාසල් ලියාපදිංචි සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය බාගත කරන්න

 

පල්ලි සහ මුස්ලිම් පුණ්‍යභාර ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය

අනු.අංකය

අයදුම්පත් විස්තර
ඉල්ලුම් පත්‍රය

01

පල්ලිය ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍ර - “A” පෝරමය

බාගත කරන්න

02

මුස්ලිම් පුණ්‍යභාර ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය – “B” පෝරමය

බාගත කරන්න

 

Registration Of Board Of Trustees Of Mosques/Muslim Charitable Trusts

S.N

Application Details

Application

English

Sinhala

Tamil

01

Affidavit attested by the justice of peace

Download

02

Petition regarding the selection of Trustees

Download

03

Declaration of Trustees

Download

04

Accounts Submission Form  Download