ඉල්ලුම් පත්‍ර

අයිතමයන් ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
කලාභූෂණ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න
අරමුදල් ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න බා ගත කරන්න
සමාගම් ලියාපදිංචි ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න බා ගත කරන්න
හජ් සහ උම්රා මෙහෙයුම්කරුවන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න
හජ් වන්දනා කරුවන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය  Download  Download  Download
හජ් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ පත්‍රය බා ගත කරන්න
ජාතික කිරාත් තරග ඉල්ලුම් පත්‍රය  2018 Download
වාස වීසා නිර්දේශය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න  බා ගත කරන්න  බා ගත කරන්න
සංචාරක වීසා නිර්දේශය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න
අහදියා (දහම්) පාසල් ලියාපදිංචි ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න