ඉල්ලුම් පත්‍ර

අයිතමයන් ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
කලාභූෂණ ඉල්ලුම් පත්‍රය බාගත කරන්න්
මව්ලවිවරුන්ගේ හැඳුනුම්පත්  නිකුත් කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය  බාගත කරන්න බාගත කරන්න බාගත කරන්න
පුණ්යාධාර අරමුදලෙන් අරමුදල් ලබාගැනීමේ අයදුම්පත (පුද්ගලයින් සඳහා) බා ගත කරන්න
හජ් සහ උම්රා මෙහෙයුම්කරුවන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න
හජ් වන්දනා කරුවන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය  බාගත කරන්න  බාගත කරන්න  බාගත කරන්න
හජ් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ පත්‍රය බා ගත කරන්න
ජාතික කිරාත් තරග ඉල්ලුම් පත්‍රය  2018 බා ගත කරන්න
වාස වීසා නිර්දේශය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න  බා ගත කරන්න  බා ගත කරන්න
පැමිනීමේ වීසා නිර්දේශය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බාගත කරන්න  බාගත කරන්න  බාගත කරන්න
අහදියා (දහම්) පාසල් ලියාපදිංචි ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න