ඉල්ලුම් පත්‍ර

අයිතමයන් ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
කලාභූෂණ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න
අරමුදල් ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න බා ගත කරන්න
සමාගම් ලියාපදිංචි ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න බා ගත කරන්න
හජ් මෙහෙයුම්කරුවන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න
හජ් වන්දනා කරුවන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න බා ගත කරන්න
හජ් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ පත්‍රය බා ගත කරන්න
පැමිණීමේ වීසා නිර්දේශය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න
වාස වීසා නිර්දේශය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න
සංචාරක වීසා නිර්දේශය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න
අහදියා (දහම්) පාසල් ලියාපදිංචි ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න