ඉල්ලුම් පත්‍ර

අයිතමයන් ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
කලාභූෂණ ඉල්ලුම් පත්‍රය  download  download download
ඊජිප්තු පුහුනු පාටමාලාවට සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය  බාගත කරන්න බාගත කරන්න බාගත කරන්න
සමාගම් ලියාපදිංචි ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න බා ගත කරන්න
හජ් සහ උම්රා මෙහෙයුම්කරුවන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න
හජ් වන්දනා කරුවන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය  Download  Download  Download
හජ් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ පත්‍රය බා ගත කරන්න
ජාතික කිරාත් තරග ඉල්ලුම් පත්‍රය  2018 Download
වාස වීසා නිර්දේශය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න  බා ගත කරන්න  බා ගත කරන්න
සංචාරක වීසා නිර්දේශය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න
අහදියා (දහම්) පාසල් ලියාපදිංචි ඉල්ලුම් පත්‍රය බා ගත කරන්න