අධ්‍යක්ෂකගේ පණිවිඩය

Director

මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියට මාගේ සුභාශිංසන පණිවිඩය ලබා දීමේ මෙම අවස්ථාව මා භාග්‍යයක් ලෙස සලකමි. ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඉ-රාජ්‍ය සංකල්පය තුළින් සියළු රාජ්‍ය ආයතන කාර්යක්ෂමව හසුරවන අතර, අනෙකුත් පුද්ගලික ආයතන තම ව්‍යාපාර ඉ-වාණිජ්‍ය හා ඉ-ව්‍යාපාර වැනි තොරතුරු තාක්ෂණය පදනම් කර ගත් ව්‍යාපාර ශිල්ප ක්‍රම යටතේ තම ව්‍යාපාර කටයුතු ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ අභියෝගයට මුහුණ දෙමින් සිටින වකවානුවේ, ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන මුස්ලිම් ජන සමාජය සම්බන්ධ සියළු තොරතුරු අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව නිවැරදිව, වේගවත්ව ලබා දීම ට මෙම දෙපාර්තමේන්තුව ද සැදී පැහැදී සිටියි.

තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනයක් ලෙස මෙම දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන මුස්ලිම්වරුන්ගේ ආගම්ක හා  සංස්කෘතික සාරධර්ම ආරක්ෂා කිරීමට හා ප්‍රවර්ධනය කිරීමට වගකීමෙන් බැඳී සිටියි. මෙරට මුස්ලිම් සිද්ධස්ථාන, අරාබි විදුහල්, කුර්ආන් මද්රසා සහ අනෙකුත් මුස්ලිම් ආගමික ආයතන අධීක්ෂණය හා පාලනය මෙන්ම හජ් වන්දනා කටයුතු සංවිධානය කිරීම, ජාතික මීලාද් නබි වැඩසටහන වැනි ආගමික හා සංවර්ධන වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම ලෙස මෙහි කාර්යභාරයන්  විකාශනය වී ඇත.

තොරතුරු තාක්ෂණ යුගයක ජීවත් වන අප හට වෙබ් අඩවියක අවශ්‍යතාව අනිවාර්ය වේ. අවශ්‍ය සියළු නමුත් යථා කාලයේ මෙම වෙබ් අඩවිය තුළින් මුස්ලිම් ජනයා බලාපොරොත්තු වන අයුරින් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු අන්තර්ගත කර නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් ඇත.

මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට අවුරුදු 33 ක් පමණ පැරණි ඉතිහාසයක් පවතී. නමුත් මජන සමාජයේ අභියෝග සහ අවශ්‍යතාවලට මුහුණ දීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව නව මුහුණුවරකට රැගෙන යාම ඉතා අත්‍යාවශ්‍ය සහ වැදගත් බව පෙනී ගියේය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම නිල වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීම නව විප්ලවය කරා යාමේ තවත් එක් ක්‍රියාකාරකමකි.

 

එම්.ආර්.එම්. මලික්

අධ්‍යක්ෂ