අප අමතන්න

ලිපිනය:

180, ටී.බී. ජායා මාවත, කොළඹ 10.

ඇමතුම් විස්තර:

කාර්යාලය: +94 112 669997, +9411-2667909

අධ්‍යක්ෂ: +94 112 669994
ෆැක්ස්: +94 112 692147

විද්යුත් තැපෑල: 

info@muslimaffairs.gov.lk

director@muslimaffairs.gov.lk

අධ්යක්ෂ ඒම්.අාර්.ඒම්. මලික් මයා +94 112 669994
නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
ගණකාධිකාරී ඒම්.අාර් නසීමුල් හක් මයා +94 112 691864
සහකාර අධ්යක්ෂක ඒම්.ඒල්.ඒම්. අන්වර් අලි මයා +94 112 669979
සහකාර අධ්යක්ෂක රියාසා එම් නව්ෆල් මැනවිය  +94 112 669968
සහකාර අධ්යක්ෂක(වැඩ බලන) ඒම්. ඒච්. නූරුල් අමීන් මයා +94 112 669986

 

Your Name (required)

Your Email (required)

How urgent do you need reply Just FYI Please Reply Reply Urgently 

What is the nature of your feedback

Description