අප අමතන්න

ලිපිනය:

180, ටී.බී. ජයමාවත, කොළඹ 10.

ඇමතුම් විස්තර:

Gereral: +94 112 672746
ෆැක්ස්: +94 112 692147

අධ්යක්ෂ Mr.M.H.M Zameel +94 112 675367
නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
ගණකාධිකාරී Mr.M.R Nazeemul Haque +94 112 691864
සහකාර අධ්යක්ෂක Mr.M.L.M Anver Ali +94 112 691874
සහකාර අධ්යක්ෂක Mr.M.A.C Ahamed Nazeel +94 112 694898
සහකාර අධ්යක්ෂක(වැඩ බලන) Mr.M.H Noorul Ameen +94 112 691874
Admistrative Office


Your Name (required)

Your Email (required)

How urgent do you need reply Just FYI Please Reply Reply Urgently 

What is the nature of your feedback

Description