ශ්රීහ ලංකා වකුෆ් විනිශ්චය සභාව

මුස්ලිම් පල්ලි සහ පුන්‍යාධාර හෝ ‘ වකුෆ් පනත ‘අනුව කටයුතු කිරීමේ අරමුණ වෙනුවෙන් අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් සාමාජිකයින් තිදෙනෙකුගෙන් සංයුක්ත වන පරිදි වකුෆ් මණ්ඩලයක් (හෝ අමාත්‍යවරයා විසින් තීරණය කරන පරිදි ඕනෑම වකුෆ් මණ්ඩල ගණනක්) පත් කළ යුතු වේ. කිසියම් පුද්ගලයෙකු මුස්ලිම්වරයෙකු නොවේ නම් විනිශ්චය සභා සාමාජිකයෙකු ලෙස පත් කිරීම සඳහා නුසුදුසු වේ. කමිටු සාමාජිකයින් විසින් විනිශ්චය සභාවේ සභාපති ලෙස එක් පත් කළ යුතු වේ. ඕනෑම විනිශ්චය කිරීමක දී ප්‍රශ්න විභාගයට සහභාගී වන විනිශ්චය සභා සාමාජිකයන්ගේ බහුතරයක තීරණය විනිශ්චය සභාවේ තීරණය ලෙස සැලකිය යුතු වේ.